5v5 RANKED FLEX
KDA: 8 / 1 / 1
ZAFER
NYC Boi 8 / 1 / 1

5v5 RANKED FLEX
KDA: 4 / 7 / 4
BOZGUN
NYC Boi 4 / 7 / 4

URF
KDA: 4 / 6 / 8
ZAFER
NYC Boi 4 / 6 / 8

URF
KDA: 18 / 10 / 2
BOZGUN
NYC Boi 18 / 10 / 2

URF
KDA: 10 / 13 / 15
BOZGUN
NYC Boi 10 / 13 / 15

URF
KDA: 14 / 8 / 7
BOZGUN
NYC Boi 14 / 8 / 7

NORMAL
KDA: 3 / 5 / 5
BOZGUN
NYC Boi 3 / 5 / 5

5v5 RANKED FLEX
KDA: 11 / 5 / 8
BOZGUN
NYC Boi 11 / 5 / 8