URF
KDA: 6 / 3 / 10
ZAFER
v1g
mage leblanc 6 / 3 / 10

URF
KDA: 14 / 11 / 10
BOZGUN
mage leblanc 14 / 11 / 10

NORMAL
KDA: 5 / 6 / 16
ZAFER
mage leblanc 5 / 6 / 16

NORMAL
KDA: 10 / 7 / 16
ZAFER
mage leblanc 10 / 7 / 16

URF
KDA: 13 / 13 / 11
BOZGUN
mage leblanc 13 / 13 / 11

URF
KDA: 17 / 9 / 20
BOZGUN
mage leblanc 17 / 9 / 20

NORMAL
KDA: 3 / 1 / 9
ZAFER
mage leblanc 3 / 1 / 9

NORMAL
KDA: 6 / 3 / 5
BOZGUN
mage leblanc 6 / 3 / 5